Договір оферти

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 
м. Київ редакція від “10” квітня 2015 р.

Фізична особа – підприємець Черін Андрій Геннадійович, в подальшому – “Ліцензіар” або “Виконавець”, з однієї сторони та фізична або юридична особа на території України, в подальшому — “Ліцензіат” або “Замовник”, з другої сторони, що спільно називатимуться “Сторонами”, уклали цей договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Ліцензіар – юридична особа або фізична особа-підприємець, що уклала з Ліцензіатом Договір про надання права на використання (простої невиключної ліцензії) Програми.

1.2. Ліцензіат – юридична чи фізична особа, що заключила з Ліцензіаром Договір на умовах, що містяться в даному Договорі.

1.3. Оферта – публічна пропозиція Ліцензіара, що адресована будь-якій юридичній чи фізичній особі заключити з ним ліцензійний договір (далі – Договір) на умовах, що містяться в Договорі.

1.4. Програма – програмний комплекс Softpro:Оренда+, що є об’єктом інтелектуальної власності Ліцензіара.

1.5. Акцепт – повне прийняття Ліцензіатом усіх умов даного Договору.

1.6. SaaS – версія – версія Програми, права на використання якої надаються без передавання дистрибутиву Ліцензіату, шляхом реєстрації на офіційному інтернет-сайті Ліцензіара www.arendasystem.com

1.7. Server – версія – версія Програми, права на використання якої надаються Ліцензіату разом із дистрибутивом Програми через Інтернет для інсталяції на один сервер.

1.8. Невиключна ліцензія – невиключне право на використання Програми відповідно до її призначення на території України і для цілей, що не суперечать умовам даного Договору, під зазначеною Ліцензіаром назвою та без права копіювання, зміни, відтворення, перепродажу або розповсюдження Програми та/або будь-яких її частин.

1.9. Обліковий період – період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується та здійснюється оплата за використання SaaS-версії Програми Ліцензіатом.

1.10. Додаткові послуги – всі інші послуги, що надаються Ліцензіаром за бажанням Ліцензіату за винятком надання права на використання Програми.

1.11. Аккаунт – обліковий запис, що індивідуалізується обліковими даними, вказаними Ліцензіатом при реєстрації на офіційному інтернет-сайті Ліцензіара www.arendasystem.com

1.12. Сервер – програмний компонент обчислювальної системи, виконуючий сервісні (обслуговуючі) функції з наданням доступу до певних його ресурсів чи послуг.

1.13. Канал зв’язку – система зв’язку, що дозволяє Ліцензіару отримати тимчасовий доступ по протоколу передачі даних до серверу Ліцензіата з цілью установки Програми, та при необхідності, налаштування серверного програмного забезпечення.

1.14. Програмне забезпечення – будь-яке програмне забезпечення, крім програмного комплексу Softpro:Оренда+, це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідному або об’єктному кодах.

1.15. Тарифний план – обсяг послуг (кількість простих, невиключних ліцензій та конфігурація Програми), відповідно до якого розраховується вартість послуг і які щомісячно надаються Ліцензіату Ліцензіаром за винагороду у випадку придбання Ліцензіатом SaaS – версії Програми, та одноразово у випадку придбання Server – версії Програми.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду на строк дії даного Договору невиключну ліцензію на використання (право на використання) програмного комплексу Softpro:Оренда+ на території України згідно з обраним Ліцензіатом тарифним планом. Для використання програми за межами України має бути підписана додаткова угода між Ліцензіаром та Ліцензіатом.

2.2. Ліцензіар є власником виключних прав на Програму.

2.3. За бажанням Ліцензіата йому можуть бути надані наступні додаткові послуги в рамках даного Договору:

2.3.1. віддалена установка Програми на сервер Ліцензіата через канал зв’язку (із налаштуванням серверного програмного забезпечення при необхідності);

2.3.2. одноразове налаштування програми згідно зі специфікою роботи та вимогами Ліцензіата;

2.3.3. розміщення (хостинг) Server-версії програми на сервері Ліцензіара;

2.3.4. навчання співробітників Ліцензіата правилам роботи з Програмою;

2.3.5. технічна підтримка та інформаційний супровід Програми.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Ліцензіат має право використовувати Програму за призначенням, а саме:

3.1.1. надавати співробітникам організації Ліцензіата доступ для роботи в Програмі;

3.1.2. використовувати в робочих цілях інформацію, сгенеровану в результаті використання Програми;

3.1.3. використовувати Програму в комерційній діяльності, за винятком перепродажу, оренди або передачі Програми третім особам;

3.1.4. надавати право використання Програми третім особам в рамках обраного Ліцензіатом тарифного плану, без надання їм субліцензії.

3.2. Ліцензіат зобов’язаний:

3.2.1. використовувати Програму тільки в межах тих прав та тими способами, що передбачені в даному Договорі;

3.2.2. здійснювати оплату по даному Договору, та згідно з умовами даного Договору.

3.3. Ліцензіат не має права передавати третім особам право на використання Програми (невиключну ліцензію), надавати субліцензії на будь-яке використання Програми третім особам, копіювати, тиражувати, модифікувати, опубліковувати, розповсюджувати будь-яким способом Програму або її частини та здійснювати інші дії, націлені на отримання комерційної вигоди у відносинах з третіми особами за допомогою такого використання Програми, що не передбачено даним Договором.

3.4. Ліцензіар зобов’язаний:

3.4.1. надати Ліцензіату право на використання Програми протягом п’яти робочих днів з моменту виконання Ліцензіатом своїх зобов’язань по оплаті згідно даного Договору;

3.4.2. надавати доступ до Програми щоденно та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт;

3.4.3. інформувати Ліцензіара про оновлення Програми, що були випущені протягом строку дії даного Договору через блог офіційного сайту та електронною поштою;

3.4.4. ліквідувати можливі програмні збої в роботі Програми, що виникли по вині Ліцензіара, на основі заявки Ліцензіата, що може бути відправлена на електронну пошту Ліцензіата.

3.5. Ліцензіар має право:

3.5.1. розірвати Договір у разі порушення строків оплати Ліцензіатом більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, або з приводу порушення інших умов даного Договору;

3.5.2. випускати нові версії Програми, встановлювати умови їх надання Ліцензіату, та умови надання технічної підтримки.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРАВ НА ПРОГРАМУ

4.1. Ліцензіат подає заявку на сайті www.arendasystem.com та отримує від Ліцензіара логін та пароль для доступу до екземпляру Програми на Сервері Ліцензіара. Така передача прав доступу вважається Сторонами початком демонстраційного періоду, що не оплачується і може тривати до 20 (двадцяти) календарних днів. Демонстраційна версія програми має деякі обмеження, що зазначені на інтернет-сайті Ліцензіара.

4.2. До закінчення демонстраційного періоду Ліцензіат робить замовлення на офіційному сайті Ліцензіара шляхом заповнення відповідної форми, вказуючи версію програми, тарифний план, обліковий період (для SaaS-версії) та додаткові послуги за необхідності, у результаті чого для Ліцензіата буде згенеровано рахунок на сплату послуг згідно з даним Договором.

4.3. Право на використання Програми (невиключна ліцензія) надається Ліцензіату протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання Ліцензіатом своїх зобов’язань по оплаті згідно з даним Договором. Підтвердженням факту передачі Ліцензіату права на використання програми може бути: відправлення через Інтернет даних доступу до екземпляру Програми, що розміщується на сервері Ліцензіара (у випадку замовлення SaaS-версії); оформлення Акту виконаних робіт та його підписання Сторонами.

4.4. Після оплати невиключної ліцензії на Програму Ліцензіат отримує доступ до Програми на постійній основі на термін рівний оплаченому обліковому періоду. Початком облікового періоду вважається дата надходження коштів на рахунок Ліцензіара. Оплата невиключної ліцензії на Програму Ліцензіатом визнається Сторонами повним Акцептом в рамках даного Договору.

4.5. По виконанню усіх зобов’язань щодо надання Ліцензіату прав на використання Програми та додаткових послуг згідно з п. 4.2. Ліцензіар відправляє поштою на адресу, зазначену при оформленні замовлення на сайті, два примірники акту виконаних робіт, що мають бути підписані Ліцензіатом.

4.6. Ліцензіар зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дати отримання Акту направити на адресу Ліцензіара підписаний Акт (та скріплений мокрою печаткою, якщо Ліцензіар є юридичною особою).

4.7. Якщо в двотижневий термін після відправлення Ліцензіар не отримує підписаного оригіналу Акту або вмотивованого повідомлення про відмову підпису, то такий Акт вважається прийнятий в односторонньому порядку, при цьому Ліцензіар залишає за собою право призупинити доступ Ліцензіата до Програми до моменту підписання Акту.

5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість невиключної ліцензії на використання Програми, а також вартість додаткових послуг, що надаються в рамках даного Договору встановлюються на офіційному сайті Ліцензіара www.arendasystem.com.

5.2. Оплата по даному Договору здійснюється за 100% передоплатою.

5.3. Моментом виконання Ліцензіата своїх зобов’язань по оплаті вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги відповідно до п. 4.2.

5.4. У випадку розірвання Договору по будь-яким причинам грошові кошти, внесені в якості передоплати, не підлягають поверненню Ліцензіату.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, що унеможливлюють виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань та не залежать від волевиявлення Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин Сторона, що постраждала від впливу таких обставин, повідомить іншу Сторону про те що відбулося, а також прикладе усіх зусиль для ліквідації наслідків дії форс-мажорних обставин.

6.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають поза або всупереч волі чи бажанню Сторін, такі як стихійні лиха, аварії, пожари, масові безпорядки та страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, набуття чинності законодавчих актів, урядових постанов та розпоряджень державних органів.

6.3. Сторона що зазнала збитків у зв’язку з форс-мажорними обставинами може вимагати від Сторони що стала об’єктом дії непереборної сили, документальні підтвердження про масштаби подій та їх впливу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно його положень та положень чинного законодавства України.

7.2. Ліцензіат використовує права на використання Програми на свій ризик та погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок.

7.3. Ліцензіар забезпечує базовий інформаційний захист даних Ліцензіата технічними засобами, за допомогою яких побудована Програма.

7.4. Ліцензіар не несе відповідальності:

7.4.1. за дії та результати дій Ліцензіата, що пов’язані із здійсненням права на використання Програми;

7.4.2. за збитки будь-якого характеру, завдані Ліцензіату в наслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програми;

7.4.3. за якість послуг, пристроїв та додаткового програмного забезпечення, необхідних для роботи за Програмою, що постачаються третіми особами;

7.5. Ліцензіар виконує резервне копіювання даних Ліцензіата на щоденній основі і у випадку втрати даних по вині будь-якої із Сторін, за наявності технічної можливості, приймає усі можливі міри по відновленню втрачених даних протягом п’яти робочих днів з моменту виявлення факту втрати даних або отримання відповідного запиту від Ліцензіата.

8. ДІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту повного Акцепту Договору – сплати винагороди Ліцензіара в повному обсязі за рахунком Ліцензіату згідно пункту 4.2.

8.2. Договір укладений на невизначений строк у випадку придбання Server-версії Програми, та на один рік у випадку придбання SaaS-версії Ліцензіатом, при цьому строк дії Договору продовжується на календарний рік при кожній оплаті наступного облікового періоду SaaS-версії.

8.3. У випадку придбання SaaS-верcії Ліцензіатом, цей договір може бути розірваний за його ініціативою шляхом повідомлення Ліцензіара електронною поштою мінімум за 30 днів кінця оплаченого облікового періоду.

8.4. Усі суперечки щодо предмету договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти домовленості у вирішенні суперечок шляхом переговорів вони передаються на розгляд суду.